fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

sokers_mobnr – Søkers mobilnummer, fødselsnummer, navn og epostadresser (ifbm. særskilt vurdering)

GET https://fs.fd.uib.no/sokers_mobnr/{regnr}/{fodselsdato}
regnr Søkers søkernummer i FS
fodselsdato Dato formatert som DDMMYYYY
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples