fs.fd.infokategoristruktur – Lister informasjon om sammenhengen mellom infokategorier, infogrupper og infotyper

infotypegrupper – liste infotype-grupper for "pubinfo"

GET https://fs.fd.uib.no/infotypegrupper/{språk}/{kategori}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
kategori Infokategori (f.eks. emne, bachelorprogram, kurs, studieretning m.fl.)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotypegrupper>
 <gruppe id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </gruppe>
 <gruppe id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </gruppe>
</infotypegrupper>

 ...
</infotypegrupper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/infotypegrupper/bokmål/emne

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotypegrupper xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" timeToLiveSeconds="300">
   <gruppe id="em-emnebeskrivelse" xlink:href="/infotyper/bokm%C3%A5l/emne/em-emnebeskrivelse">
    <navn>Emnebeskrivelse</navn>
    <sortorder>5</sortorder>
   </gruppe>
   <gruppe id="em-anneninfo" xlink:href="/infotyper/bokm%C3%A5l/emne/em-anneninfo">
    <navn>Annen informasjon</navn>
    <sortorder>6</sortorder>
   </gruppe>
  </infotypegrupper>
  
   ...
  </infotypegrupper>